VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1.1. Tieto VOP platia pri zmluve uzatvorenej na diaľku v e-shope www.k-cesnak.sk medzi predávajúcim a kupujúcim,ktorí uzatvoria zmluvu dobrovoľne. Obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak. 

1.2. PREDÁVAJÚCI Bc. Emília Krošláková K-CESNAK, 95616  Čeľadince 16 IČO: 50901486DIČ: 1035306085Čísloživn.registra: 470-19312, okresný úrad Topoľčany Tel: 0948 880 248e-mail: cesnak.k@atlas.skwww.k-cesnak.sk 

1.3.  KUPUJÚCI je  (spotrebiteľ alebo podnikateľ) odberateľ tovaru, ktorý je uvedený na stránke www.k-cesnak.sk Spotrebiteľ - fyzická osoba alebo právnická osoba,ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti  vzťahy sa riadia zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Podnikateľom je osoba:Ÿ zapísaná v obchodnom registri,Ÿ ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,Ÿ ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,Ÿ ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.Nákup uskutočnený podnikateľom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

OBJEDNANIE  TOVARU

2.1. Tovar si kupujúci môže objednať:Na stránke: www.k-cesnak.sk e-mailom: cesnak.k@atlas.sk  telefonicky: 0948 880 248 

2.2. Kupujúci  si výberom z ponuky e-shopu objedná množstvo a  odrody tovaru, riadnym vyplnením  objednávkového elektronického  formuláru, ktorý odošle  predávajúcemu.Kupujúcemu je automaticky doručená elektronická správa na ním zadanú mailovú adresu o zaevidovaní objednávky, ktorú uskutočnil prostredníctvom e - shopu. 

2.3 Odoslaním objednávky vzniká záväzný zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

3.1. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Vzniknutú zmluvu možno meniť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. 

3.2. Kupujúci – Spotrebiteľ môže objednávku zrušiť bez udania dôvodu od potvrdenia objednávky až do 14 dní po doručení tovaru.

3.3. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu  predávajúceho kupujúcemu  podnikateľovi s týmto  jeho návrhom.  Za  prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.4. Predávajúci má právo stornovať objednávku ak nemôže kupujúceho skontaktovať telefonicky alebo ak kupujúci neodpovedá na e-mail podobu dlhšiu ako 2 pracovných dní za sebou.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je objednaný tovar dlhodobo nedostupný. V prípade, ak táto situácia nastane, predávajúci kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

 CENA TOVARU

4.1.  Uvedené  ceny   v   e-shope sú  uvedené  vrátane  DPH.  Cena nezahŕňa  náklady  na dodanie a manipulačný poplatok.

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci sa zaväzuje tovar objednaný kupujúcim dodať a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru podľa objednávky. V prípade vypredania  niektorého  druhu tovaru, predávajúci  skontaktuje kupujúceho a dohodnú sa na úprave objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný predávajúcemu za objednaný tovar zaplatiť. Forma platby je dobierka.

Dobierka doručená Slovenskou poštou. 
Tovar posielaný slovenskou poštou,  zaplatíte pri preberaní listovej zásielky (cena tovaru + manipulačný poplatok 0,50 € + poštovné) .

Dobierka doručená kuriérom GLS.Tovar posielaný kuriérskou spoločnosťou, zaplatíte pri preberaní balíka. (cena tovaru + prepravné) Prepravné je cena za prepravu a manipulačný poplatok
do 5 kg - 5,30 €;
do 10 kg - 6,20 €;
do 40 kg - 7,95 €;.
Nad 40 kg je prepravné účtované na základe dohody oboch zmluvných strán.

5.4. Osobný odber. Platba bude uskutočnená v hotovosti.(cena tovaru)

5.5. Dovoz predávajúcim. Ak sa zmluvné strany dohodnú,predávajúci dovezie tovar kupujúcemu. Platba je hotovosti pri prevzatí tovaru.(cena tovaru + prepravné)

 SPÔSOB DORUČENIA

6.1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.  

6.2. Predávajúci dodáva tovar:Slovenskou poštou. (listové zásielky)Kuriérskou službou. Osobným prevzatím v sídle spoločnosti Vlastným rozvozom predávajúceho (pri väčšom odbere podľa dohody)

6.3. Miesto odberu je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávke. Za doručenie zásielky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 

6.4. Zásielka sa považuje za prevzatú, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, písomne potvrdí prevzatie tovaru a uhradí kúpnu cenu.

6.5. Tovar je správne zabalený a zabezpečený. Pri prevzatí tovaru sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť zásielky. Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo je porušená ochranná páska odporúčame preskúmať obsah zásielky a spísať škodový zápis s prepravcom pre následné prešetrenie škodovej udalosti.

6.6. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravcom a oneskorené dodanie zásielky, ktoré zapríčinil prepravca.

6.7. Kupujúcemu sa odporúča ihneď po doručení zásielky skontrolovať obsah balenia. V prípade ak obsah nezodpovedá objednávke, je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu v nasledujúci pracovný deň od prevzatia tovaru,inak nebude dodatočná reklamácia akceptovaná. 

6.8. Odporúčame kupujúcemu uschovať obalový materiál zásielky a doklady pre lepšie prešetrenie vzniknutej príčiny.

6.9. Dodanie objednaného tovaru v jesennej sezóne  začína 1. septembrom daného roku do vypredania zásob.  Dodanie objednaného tovaru v jarnej sezóne  začína 1. februárom daného roku do vypredania zásob.  

6.10. Objednávky sa vybavujú v chronologickom poradí ako boli predávajúcemu doručené. Doba dodania je závislá od poradového čísla a dostupnosti objednaného tovaru na sklade. 

6.11. Ak pri vybavovaní objednávky nie je niektorý druh tovaru k dodaniu, ihneď túto skutočnosť oznámi predávajúci kupujúcemu. Predávajúci môže kupujúcemu ponúknuť náhradu tovaru iným druhom tovaru, prípadne sa dohodnú na úprave objednávky. 

6.12. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru prepravcom SMS správou alebo telefonicky. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. Podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. V tejto lehote je treba vrátiť tovar kompletný a nepoškodený, odrody nesmú byť zamenené ani zmiešané. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla spoločnosti. Tovar je vrátený Predávajúcemu na náklady Kupujúceho. V písomnom odstúpení môže doplniť číslo objednávky, prepravcu, spôsob vrátenia platby.
VZOR FORMULÁRU NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
7.2 Sumarizácia zásielky: vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý vraciam originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe

7.3. Ak tovar nie je súčasťou zásielky, predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu, pokiaľ mu nie je tovar vrátený, alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tohto tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci -spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.  

7.4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu,najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. 

7.5. V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je  tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze 

REKLAMÁCIA 

8.1. V prípade reklamácie musí byť balík riadne zabalený a musí obsahovať reklamovaný tovar, doklad o kúpe tovaru (faktúra),kontaktné údaje Kupujúceho – spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Balík odporúčame poslať doporučene. 

8.2. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.  

8.3. Tovar vrátený spôsobom dobierky neprijímame !  Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude táto zásielka prevzatá.

8.4. Pri prevzatí reklamovaného tovaru vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom možnom čase,najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom prevzatia reklamácie. 

8.5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

8.6. Garancia kvality sadby je zachovaná pri správnom ošetrení a skladovaní. Reklamácia sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie  s tovarom. 

8.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

8.8. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ďalej len ARS) 

9.1. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva,že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom,zákazník má právo podať návrh na ARS. Príslušným subjektom na ARS s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29,827 99 Bratislava 27, alebo  iná   príslušná   oprávnená   právnická   osoba   zapísaná   v  zozname   subjektov  ARS   vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu,predávajúci odporúča najskôr využiť kontakt na K-CESNAK pre vyriešenie vzniknutej situácie. 
ORGÁN DOZORU
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zákazník sa oboznámil s týmito VOP, porozumel ich obsahu a zaškrtnutím políčka pred odoslaním súhlasí s týmito VOP. Právo na zmenu VOP si Predávajúci vyhradzuje kedykoľvek pokiaľ si to vyžaduje zmena platnej legislatívy alebo obchodnej politiky. Umiestnením VOP na internetovej stránke www.k-cesnak.sk  je splnená písomná povinnosť oznámenia zmeny VOP. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 08.01. 2018